Szansa dla Ciebie 2009r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2008 r.- 31.12.2013 r.

Kwota dofinansowania z EFS: 2 842 800,00 zł (na 2009 rok)

Adresatami wsparcia są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie, w szczególności osoby wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) tzn:

  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotni niepełnosprawni.

W 2009r. projekt „Szansa dla Ciebie” zakłada następujące formy wsparcia:

  • 191 szkoleń zawodowych,
  • 121 staży,
  • 86 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia poprzez tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt zakłada również wsparcie dodatkowe w postaci:

– możliwości skorzystania z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

– zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

193 osoby dzięki uczestnictwie w projekcie w 2009r. podjęły zatrudnienie lub założyły własną działalność gospodarczą, co daje 53,31% efektywności. W liczbie tej znalazło się 95 kobiet (co daje 45,45% osób, które podjęły zatrudnienie) oraz 98 mężczyzn (co daje 64,05% osób, które podjęły zatrudnienie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *