Zasady i procedury

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Skierowanie takie przysługuje nie częściej niż …

OŚWIATA I KULTURA

OŚWIATA I KULTURA

Makroregion południowy obejmujący województwa: opolskie, bielskie, katowickie i częstochowskie należy do grupy najbardziej nasyconych makroregionów w kraju w zakresie szkolnictwa podstawowego, ogólnokształcącego i zawodowego. Również szkolnictwo wyższe jest bogato reprezentowane w regionie katowickim, opolskim i bielskim. Do …