Projekty dofinansowane z UE – zestawienie

Dotacje z Unii Europejskiej

L.p.

Rok

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Koszt całkowity zadania

Nazwa programu

Termin realizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

1 2004 „Nie jestem outsiderem” lider: UM Chorzów 56.631,50 € 223.694,42 zł 94.385,82 € 372.824,00 zł Phare 2002

„Skuteczny Urząd” 6.1.2 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, …

„Śląsk i Saksonia” Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na …

Europejski start – staże w Niemczech w wybranych zawodach” Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.
Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na …

Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. 8.1.2 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, …

„Alfa i Omega” Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na …

Chorzowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia” 7.2.1 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, …

Obierz dobry KURS” 611 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, …

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

Program „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Okres realizacji: 01.04.2012-31.12.2012

Budżet PRFON: 27 561,60 zł

Budżet FP: 42 425,40 zł

Liczba uczestników: 6

Celem programu JUNIOR jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe młodym …

Projekt pt. „Skuteczny Urząd III 6.1.2 PO KL

Projekt pt. „Skuteczny Urząd III”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na …