W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych–staże zawodowe w Brandenburgii” Program Leonardo da Vinci

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Ma na celu promowanie mobilności pracowników …

Kierunek przedsiębiorczość” 6.2 PO KL

Projekt pt. „Kierunek przedsiębiorczość” – projekt partnerski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Lider: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Partner: 30 Powiatowych Urzędów Pracy z woj. śląskiego…

Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców” 8.1.1 PO KL

Projekt pt. „Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców” – projekt partnerski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Lider: Zakład Doskonalenia Zawodowego …

Przepis na pracę” 6.1.1 PO KL

Projekt pt. „Przepis na pracę”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Czas …

Skuteczny Urząd IV” 6.1.2 PO

Projekt pt. „Skuteczny Urząd IV”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na …

Skuteczny Urząd III” 6.1.2 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również …