OŚWIATA I KULTURA

OŚWIATA I KULTURA

Makroregion południowy obejmujący województwa: opolskie, bielskie, katowickie i częstochowskie należy do grupy najbardziej nasyconych makroregionów w kraju w zakresie szkolnictwa podstawowego, ogólnokształcącego i zawodowego. Również szkolnictwo wyższe jest bogato reprezentowane w regionie katowickim, opolskim i bielskim. Do …